wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2019, II UK 35/18

Na skutek skargi kasacyjnej Tomasza Borowca Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 3 lipca 2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (sygn. II UK 35/18). W precedensowym orzeczeniu SN stwierdził, że ZUS ma obowiązek stosować przesłanki wznowieniowe decyzji administracyjnych z art. 154-155 kodeksu postępowania administracyjnego, a sąd powszechny rozpoznając odwołanie od takiej decyzji ZUS, ma obowiązek zbadać, czy przesłanki wznowieniowe zaistniały w danym stanie faktyczny. Art. 83a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera klasyczne odesłanie systemowe do art. 154-55 kodeksu postępowania administracyjnego.